Ogólne warunki użytkowania

 
Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania określają zasady i obowiązki, których muszą przestrzegać użytkownicy i współpracownicy podczas korzystania z forum komunikacyjnego udostępnionego przez SOMFY na stronie forum.somfy.pl

Korzystanie ze strony forum.somfy.pl, a dokładniej części strony internetowej poświęconej platformie, wymaga pełnej i całkowitej akceptacji niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. 

Niniejsze Warunki użytkowania mogą być zmieniane lub uzupełniane w dowolnym czasie; Użytkownicy witryny SOMFY i usługi są zatem zachęcani do regularnego ich przeglądania. 

Strona SOMFY jest regularnie aktualizowana przez SOMFY. Podobnie, informacje prawne mogą być zmieniane w dowolnym czasie: jest to wiążące dla użytkownika, który jest proszony o zapoznanie się z nim tak często, jak to możliwe, aby upewnić się, że jest ich świadomy.

 

I- TERMINOLOGIA

Poniższe terminy są zdefiniowane i rozumiane jako takie w niniejszych warunkach użytkowania

Certyfikacja: Zespół zastrzega sobie prawo do poparcia odpowiedzi udzielonej przez społeczność, tym samym poświadczając jej dokładność

Edytor: Dowolny użytkownik, który dostarcza wkład/wiadomość opublikowaną za pośrednictwem społeczności wsparcia 

Użytkownik: Każda zarejestrowana osoba fizyczna, która dobrowolnie wchodzi w interakcje na platformie. 

Moderacja: Moderacja jest przeprowadzana a posteriori, tj. po publikacji. Zespół moderujący zastrzega sobie prawo do usunięcia wiadomości, jeśli uzna to za konieczne. Moderacja dotyczy: każdej wiadomości sprzecznej z porządkiem publicznym lub przyjętymi zasadami moralności, o charakterze obraźliwym, zniesławiającym, rasistowskim, seksistowskim lub ksenofobicznym, szkodzącym honorowi lub reputacji innych osób lub grożącym osobie lub grupie osób, a także słownej napaści, nieuzasadnionego szyderstwa lub wulgaryzmów. Platforma ta jest forum do dyskusji i dzielenia się informacjami dotyczącymi SOMFY, gdzie bycie przyjaznym i szacunek dla innych jest najważniejsze.

Zakaz spamu: Nie jest dozwolona żadna reklama, agresja komercyjna czy "spamowanie" (umieszczanie tej samej wiadomości więcej niż jeden raz może być utożsamione ze spamowaniem) na tym forum społecznościowym. Zamiast tego promuj swoje własne wiadomości!

Szacunek: Każdy użytkownik musi szanować innych uczestników i różnorodność opinii niezbędnych do rozwoju społeczności.

Odpowiedzialność: Każdy edytor ponosi pełną odpowiedzialność za swoje komentarze, które odzwierciedlają jedynie jego poglądy. Przypomina się w tym miejscu, że treść przekazów/wniosków może narazić autora na odpowiedzialność cywilną lub karną. Każda wiadomość lub element wiadomości (alias, podpis itp.) odnoszący się lub należący do osoby prawnej może zostać odrzucony lub zmieniony w celu usunięcia tego odniesienia.

Serwis: Platforma społecznościowa stanowiąca forum dyskusji i wymiany poglądów.

Transparentność: Zespół gwarantuje bezpośrednią i otwartą dla wszystkich dyskusję oraz wymianę wiedzy przy zachowaniu pełnej jawności.

Top contributor: Użytkownik platformy jest wyznaczany jako "top contributor" według szeregu kryteriów, takich jak dokładność udzielanej odpowiedzi, zaangażowanie na platformie oraz regularność interwencji.

Yellow’s ("Zółci"): Pracownicy SOMFY wchodzący w interakcję na platformie w swojej dziedzinie wiedzy fachowej, odpowiadający na pytania.

 

II - CEL 

Celem platformy jest promowanie dialogu między rzecznikami SOMFY a społecznością Somfy w ramach otwartego dla wszystkich forum.

SOMFY zapewnia to forum dialogu, z którego można korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Przypomina się tutaj użytkownikowi, że ze względu na międzynarodowy charakter Internetu każdy użytkownik musi przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w kraju zamieszkania.  

Platforma ta jest publiczną przestrzenią informacyjną, której celem jest umożliwienie użytkownikowi znajdowania odpowiedzi na pytania oraz bezpośredniego wysyłania pytań do społeczności i do SOMFY.  Wpisy muszą być zgodne z zasadami niniejszych Warunków Użytkowania i podlegają moderacji a posteriori.

Celem tej platformy nie jest w żaden sposób zastąpienie istniejących usług SOMFY dla klientów, a tym samym wpisy, wiadomości i inne pisma nie mogą w żaden sposób narazić SOMFY na jakąkolwiek odpowiedzialność, pomimo zastosowanej tam, gdzie jest to konieczne moderacji a posteriori.

 

III / PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA - TRYB PRACY 

Strona jest przestrzenią publiczną dostępną dla wszystkich, umożliwiającą znalezienie odpowiedzi na pytania za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką i bezpośrednie kierowanie pytań wprost do partnerów kontaktowych SOMFY.

A - Dostęp do serwisu, rejestracja i zarządzanie nim.

Zarejestruj się: wpisz swoje nazwisko, imię lub pseudonim wraz z aktualnym adresem e-mail LUB połącz się przez konto na Facebooku używając formularza "FacebookConnect".

Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego: należy być dorosłym; zobowiązuje się Pan/Pani do prawidłowego wypełniania formularza, a w szczególności do przekazywania wyłącznie dokładnych, pełnych i aktualnych informacji. W szczególności użytkownik zobowiązuje się nie używać w swoim adresie elektronicznym aliasu, który mógłby naruszać prawa osób trzecich (zwłaszcza używanie nazwiska, pseudonimu, innego znaku towarowego lub utworów chronionych prawem autorskim i/lub prawami pokrewnymi) z jakiegokolwiek powodu i na jakichkolwiek podstawach;

Po zakończeniu tej procedury rejestracji, Twoje konto użytkownika zostanie utworzone i otrzymasz potwierdzenie drogą e-mailową;

Możesz w każdej chwili usunąć swoje konto z platformy społecznościowej, uzyskując dostęp do strony profilu. Po nawiązaniu połączenia kliknij na swoje nazwisko i imię. W sekcji Akcje kliknij "Usuń swój profil". Wszystkie dane związane z Twoim profilem (pole formularza rejestracyjnego: adres e-mail, nazwisko, imię, hasło, awatar, kod pocztowy, o mnie) zostaną automatycznie usunięte.

Aby uzyskać informacje na temat praktyk SOMFY w zakresie ochrony danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką poufności.  

 

Umieszczone treści pozostaną dostępne, aby zapewnić dalsze poprawne funkcjonowanie społeczności. Wszelkie treści związane z Twoimi postami będą anonimowe, jeśli Twoje konto zostanie usunięte.

Przyjmujesz do wiadomości, że konto użytkownika jest odpowiednikiem Twojego dowodu tożsamości w odniesieniu do usługi. W związku z tym na Tobie spoczywa odpowiedzialność za aktualizację i przechowywanie informacji związanych z Twoim kontem użytkownika w sposób przedstawiony w publicznym profilu;

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę poufnego charakteru swoich kont i haseł oraz za wszelkie działania, które mogą zostać podjęte w Twoim imieniu podczas korzystania z tych informacji;

Zobowiązujesz się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zachowania poufności swojego konta użytkownika i niezwłocznego poinformowania SOMFY o wszelkich nadużyciach związanych z wykorzystaniem tego konta przez osoby trzecie;

SOMFY nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań;

B - Wyszukiwanie i redagowanie pytań/komentarzy

Znajdź odpowiedzi / Zadaj pytanie / wyraź siebie 

Zadaj swoje pytania: przed zadaniem pytania sprawdź, czy odpowiada ono wybranemu tematowi; pytania zadawane przez wideo nie mogą trwać dłużej niż minutę i trzydzieści sekund;

Kiedy zadasz pytanie, możesz otrzymać powiadomienie pocztą elektroniczną, wskazujące każdą z nadesłanych odpowiedzi lub nadejście odpowiedzi z certyfikatem SOMFY.

Znajdź odpowiedź: znajdź najlepsze odpowiedzi na swoje pytanie poprzez dostępną inteligentną wyszukiwarkę, wpisując słowo/a kluczowe.

Odpowiedz na pytania: podziel się swoją wiedzą na temat SOMFY i jej produktów i stań się jednym z naszych najlepszych współpracowników na platformie.

Głosowanie: za pomocą "tak" lub "nie" możesz poprzeć lub nie, odpowiedź z certyfikatem SOMFY dostarczoną przez zespół platformy, aby dać mu ocenę satysfakcji (rating).

Blogi, fora, czaty i wszystkie wirtualne obszary dyskusyjne są zgromadzeniami publicznymi. Twoje uwagi są dostępne dla wszystkich. Miej to na uwadze. Zobowiązujesz się nie umieszczać na platformie elementów takich jak strony internetowe lub linki, wiadomości, obrazy, teksty, filmy wideo, dźwięki lub animacje, które mogłyby zniszczyć wizerunek SOMFY lub które nie są zgodne z ustawodawstwem francuskim;

Jeśli jesteś obecny na forum publicznym, możesz swobodnie omówić wszystkie interesujące Cię tematy dotyczące SOMFY zgodnie z zasadami przyzwoitości, uprzejmości i szacunku dla innych;

Zobowiązujesz się nie korzystać z naszego serwisu w celu:

- Łamania czyichkolwiek praw w jakikolwiek sposób;

- Przekazywania lub wysyłanie wszelkich treści, które są niezgodne z prawem lub które mogłyby, bez ograniczeń, poważnie naruszać godność ludzką lub stanowić zachętę do popełniania przestępstw, wykroczeń, zniewag lub zniewag; naruszać prywatność; lub do dokonywania czynów zagrażających bezpieczeństwu małoletnich, w szczególności poprzez wytwarzanie, transport lub rozpowszechnianie wiadomości o charakterze brutalnym lub pornograficznym lub podżegających do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość; które kwestionują autorytet sprawiedliwości; które dostarczają informacji dotyczących prób, samobójstw lub indywidualnej sytuacji podatkowej; i które są rozpowszechniane poza dopuszczonymi warunkami ankiet i symulacji głosowania dotyczących wyborów lub referendum;

- Przekazywania wszelkich wiadomości, do rozpowszechaniania treści których nie jesteś upoważniony, w szczególności przez środek prawny lub akt prawny (w szczególności informacji, które są, bez ograniczeń, wewnętrzne, uprzywilejowane, poufne lub wyrobione/rozpowszechnione w ramach umowy o pracę lub umowy o zachowaniu poufności);

- Przekazywania wszelkich komunikatów, których treść naruszałaby prawa własności intelektualnej, a w szczególności wszelkie patenty, zastrzeżone znaki towarowe, tajemnice handlowe lub jakiekolwiek inne prawa należące do osób trzecich;

- Przekazywania wszelkich niezamówionych lub nieautoryzowanych wiadomości promocyjnych (transmisja "śmieciowej poczty", łańcuszków lub innych form nagłaśniania, powszechnie znanych jako spam)

- Przesyłania wszelkich wiadomości zawierających, bez ograniczeń, wirusy komputerowe lub wszelkie inne kody, pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, komputera lub narzędzia telekomunikacyjnego;

- Przerywania normalnego przepływu dialogów, przyśpieszania szybkości przewijania ekranu w taki sposób, że użytkownicy nie są w stanie śledzić i wpisywać dialogów lub wykonywania jakichkolwiek innych czynności powodujących podobne zakłócanie działania, co ogranicza zdolność użytkowników do komunikowania się;

- Naruszania, zarówno umyślnie jak i nie, obowiązujących krajowych lub międzynarodowych praw lub przepisów, jak również ograniczeń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi;

- Nękania innego użytkownika lub innych użytkowników w jakikolwiek sposób;

- Dostarczania informacji odnoszących się do innych stron internetowych (poprzez tworzenie hiperłączy lub po prostu poprzez dostarczanie informacji), których treść może naruszać obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, a w szczególności może naruszać prawa osób i towarów i/lub prawa własności intelektualnej;

- Składania oświadczeń szkodliwych dla marek, wizerunku i reputacji SOMFY;

- Rozsiewania lub rozpowszechniania plotek;

- Służenia celom promocyjnym oraz, ogólnie rzecz biorąc, oferowania produktów i usług, z których bezpośrednio lub pośrednio czerpiesz korzyści finansowe;

- Gromadzenia i przechowywania danych osobowych innych użytkowników;

- Odchodzenia od określonego celu [forum], w szczególności do celów propagandy religijnej lub politycznej;

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i korzystania z platformy, zespół platformy zastrzega sobie prawo do wykluczenia sprawcy. Dokładniej mówiąc, w zależności od powagi naruszeń popełnionych przez użytkownika w związku z zasadami wymienionymi w niniejszych Warunkach Użytkowania, zespół SOMFY może, według własnego uznania, podjąć decyzję o czasowym zablokowaniu lub usunięciu danego konta. W stosownych przypadkach użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o środkach podjętych przeciwko nim;

C - Dostęp do usług i dostępność

Dostęp do platformy dialogu wymaga działającego połączenia z Internetem. SOMFY nie mając żadnej władzy ani odpowiedzialności za łańcuch połączeń w sieci Internet, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do serwisu w dowolnym momencie, jednak bez  zobowiązania do sukcesu.

Niemniej jednak SOMFY może podjąć decyzję o przerwaniu świadczenia usług z przyczyn technicznych. 

Korzystanie z serwisu oznacza znajomość i akceptację cech charakterystycznych i ograniczeń Internetu, w szczególności dotyczących ryzyka skażenia wirusami krążącymi w Internecie;

Każdy użytkownik jest zatem odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony swoich własnych danych, systemów informatycznych lub oprogramowania przed różnymi rodzajami ryzyka. Użytkownik zgadza się, że SOMFY nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie i/lub pośrednie szkody materialne i/lub niematerialne, które mogłyby zostać poniesione w wyniku dostępu lub korzystania ze strony internetowej, w tym za niedostępność, utratę danych, pogorszenie jakości, zniszczenie lub wirusy, które mogłyby mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika.

Ponadto, wszelkie materiały pobrane i/lub uzyskane w jakikolwiek sposób podczas korzystania z witryny internetowej są pozyskiwane na własne ryzyko użytkownika. SOMFY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i/lub utratę danych przez komputery użytkownika;

SOMFY zastrzega sobie prawo do skrócenia, odroczenia, zmiany, rozszerzenia, przedłużenia, przerwania lub po prostu anulowania usługi w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, jeśli wymagają tego okoliczności, w szczególności w okolicznościach stanowiących działanie Boga lub nieprzewidywalne zdarzenie, z przyczyn technicznych, aktualizacyjnych lub konserwacyjnych;

W takich przypadkach SOMFY nie ponosi odpowiedzialności;

SOMFY również nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego użycia lub incydentu związanego z użytkowaniem komputera, dostępem do Internetu, konserwacją lub nieprawidłowym działaniem serwerów, linii telefonicznej lub innego połączenia technicznego;

D - Umieszczanie, edycja i moderowanie treści:

Ten serwis może być moderowany a posteriori. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rozumie cel usługi i zobowiązuje się przestrzegać jej normalnego użytkowania. 

Zespół moderatorów zadba o to, aby Twój wkład odnosił się do tematów zaproponowanych na platformie i był zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi;

Publikacja treści dostarczanych przez użytkowników nie jest w żadnym wypadku prawem; SOMFY może całkowicie swobodnie usuwać te treści zgodnie ze swoją odpowiedzialnością redakcyjną bez uprzedniego uzasadnienia;

W szczególności SOMFY zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji o treściach sprzecznych z porządkiem publicznym lub przyjętymi zasadami moralności, agresywnych, rasistowskich, rasistowskich, rewizjonistycznych, które pochwalają zbrodnie wojenne, które są obraźliwe lub wulgarne, naruszają prawa autorskie lub pokrewne, prawo właściwe dla baz danych, prawo o znakach towarowych, prawa dotyczące wizerunku lub prawo o ochronie prywatności, które naruszają inne obowiązujące przepisy prawne lub normatywne, lub które mają charakter reklamy lub promocji;

SOMFY zastrzega sobie prawo do przekazywania linków do oficjalnego sklepu w celu spełnienia żądań odwiedzających. Wszelkie posty zawierające linki zewnętrzne mogą zostać usunięte bez uprzedzenia.

Niezależnie od tego zastrzeżenia, rozumiesz i akceptujesz, że rozpowszechnianie tych treści jest publiczne i nie jest tajne. W związku z tym Twoja treść może być odczytywana przez inne osoby bez powiadamiania Cię o tym fakcie. W związku z tym musisz zachować ostrożność w odniesieniu do informacji publikowanych na forum dialogowym, w szczególności w odniesieniu do wszelkich danych osobowych dotyczących Ciebie lub Twojego otoczenia, w szczególności rodziny;

Każda opublikowana wiadomość jest odpowiedzialnością  autora, który jest redaktorem;

Czytelnicy mogą poprosić o sprawdzenie każdej kontrowersyjnej wiadomości zamieszczonej na tej platformie poprzez zgłoszenie postu. 

Jeśli zauważysz jakiekolwiek wykroczenia lub nadużycia w korzystaniu z serwisu, powinieneś zgłosić to przyciskiem "ZGŁOŚ".

E - Szczegółowe zasady platformy dyskusyjnej z pracownikami SOMFY:

 Pracownicy SOMFY przypisani do tej usługi odpowiadają osobiście na pytania zadawane przez użytkowników sieci;

Odpowiedzi na pytania otrzymujące większość głosów, od dwudziestego głosowania, zależą od dostępności każdego pracownika;

W przypadku pytań dotyczących tego samego tematu, SOMFY zastrzega sobie prawo do przekierowania użytkowników do już opublikowanych odpowiedzi;

SOMFY zastrzega sobie prawo do niepublikowania pytań uznanych za nieistotne w zakresie wiedzy fachowej zaangażowanych osób;

SOMFY zastrzega sobie prawo do grupowania pytań dotyczących podobnych tematów i odpowiadania na nie w jednym komunikacie;

F - Własność intelektualna

1 - Własność strony internetowej i forum 

Niniejsza strona internetowa, forum i zawarte w nich informacje są chronione prawem autorskim. W rezultacie użytkownikowi nie wolno w żaden sposób naruszać praw własności intelektualnej SOMFY i/lub osób trzecich.

SOMFY posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do struktury i treści strony internetowej (w szczególności teksty, logotypy, zdjęcia, obrazy, grafiki, elementy dźwiękowe, oprogramowanie, ikony, układ graficzny, bazy danych) lub regularnie nabywa prawa umożliwiające jej obsługę struktury i treści strony internetowej bez żadnych ograniczeń, z wyłączeniem jednak wkładu użytkowników.

SOMFY daje Użytkownikowi prawo do korzystania z witryny dla własnych, ściśle osobistych potrzeb; wyłącza się korzystanie z witryny dla zysku lub korzyści. Z wyjątkiem praw przyznanych użytkownikowi powyżej, wyraźnie zabrania się kopiowania, powielania, reprezentowania, modyfikowania i/lub używania, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, całości lub części struktury i zawartości strony internetowej.

Znaki towarowe będące w posiadaniu osób trzecich: Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w społeczności należą wyłącznie do ich właścicieli.

Nieprzestrzeganie tych zakazów może stanowić czyn podrabiania i/lub nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej działalności rynkowej, pociągający za sobą odpowiedzialność cywilną i/lub karną Użytkownika.

2 - Własność wkładów (wpisów)

SOMFY nie nabywa żadnych praw majątkowych w odniesieniu do wpisów Użytkownika. Jednakże, w celu spełnienia wyłącznych wymogów strony internetowej i forum forum.somfy.pl, i/lub w celu ich aktualizacji, użytkownik przyznaje SOMFY wyłączne prawo, bez ograniczeń i bez żadnej zapłaty, do powielania, reprezentowania, adaptacji, tłumaczenia, kopiowania, ponownego redagowania oraz, bardziej ogólnie, do korzystania z treści i informacji dostarczonych przez Użytkownika na warunkach określonych poniżej:

1. Powielanie, reprezentowanie, ponowna redagowanie, kopiowanie lub wykorzystywanie całości lub części treści na dowolnym cyfrowym nośniku zapisu, obecnym lub przyszłym, a w szczególności na dowolnym serwerze, dysku twardym lub jakimkolwiek nośniku pamięci danych, czasowo lub na stałe;

2. dostosowanie i tłumaczenie treści oraz odtwarzania tych adaptacji i tłumaczeń na dowolnym cyfrowym nośniku zapisu, obecnym lub przyszłym, a w szczególności na dowolnym serwerze, dysku twardym lub jakimkolwiek nośniku pamięci masowej danych, czasowo lub na stałe.

Użytkownik przyznaje również SOMFY prawo do posługiwania się nazwiskiem użytkownika, imieniem i pseudonimem w odniesieniu do wpisu danego użytkownika.

IV - PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA:

Jeśli jakakolwiek część postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania okazałaby się niezgodna z prawem, nieważna lub niemająca zastosowania z jakiegokolwiek powodu, dane określenie lub warunki zostałyby uznane za nieistniejące, a pozostałe warunki zachowałyby pełną moc i zakres i nadal obowiązywałyby. Warunki uznane za nieistniejące zastąpiono by warunkiem lub warunkami, których treść byłaby możliwie jak najbardziej zbliżona do poprzednio wykreślonej klauzuli.

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory lub spory dotyczące w szczególności zastosowania, wykonania, interpretacji lub ważności Ogólnych Warunków Użytkowania i/lub korzystania z usługi, które nie mogą być rozstrzygnięte pozasądowo, będą przekazywane odpowiednim sądom.

VI) ZARZĄDCA PUBLIKACJI

Mr Jean-Loup CASTELNAU

VII - WEB HOST

 

Serwis społecznościowy jest świadczony przez firmę Somfy i prowadzony przez DIMELO SA - 32, rue de Trévise - 75 009 Paris, tel.  +33 (0)1 77 37 27 57

Na górze strony

© Wszelkie prawa zastrzeżone Somfy 2013 - Odkryj wszystkie nasze rozwiązania automatyki domowej: bezprzewodowa automatyka domowa, centrale starujące, nasi partnerzy automatyki domowej, silniki automatyki domowej, instalacja automatyki domowej, automatyka domowa w Twoim nowym domu, zainstaluj automatykę domową, kup automatykę domową online, alarm